Rekrutacja na stanowisko Pracownik naukowy ds. jakości

W związku z realizacją Projektu badawczo-rozwojowego pn „Opracowanie, wykonanie i badania innowacyjnego panelu fotowoltaicznego do pracy w systemach typu „on grid”, nr Projektu POIR.01.01.01-00-0050/17, w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, w konkursie 1/1.1.1./2017, firma XDISC S.A., z siedzibą 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 82, poszukuje na czas realizacji Projektu, Członka Zespołu Badawczo-Rozwojowego na stanowisko Pracownik naukowy ds. jakości

Zakres obowiązków:

 • koordynacja badań jakościowych modułów fotowoltaicznych
 • bezpośredni udział w badaniach i weryfikacji zgodności z normami opracowanych prototypów modułów fotowoltaicznych
 • prace związane z rozwojem produktu
 • projektowanie i budowa stanowisk badawczych
 • opracowywanie metodyki badań

Podany wyżej zakres obowiązków może ulec zmianie, w zależności od wymogów i potrzeb Projektu.

 Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe o profilu związanym techniką fotowoltaiczną
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium badawczym lub jednostce naukowej zajmującej się dziedziną fotowoltaiki
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w piśmie i słowie (minimum B2).
 • znajomość obsługi programów do projektowania instalacji fotowoltaicznych
 • znajomość obsługi programów do wykonywania rysunków technicznych 2D i 3D
 • ważne uprawnienia SEP dot. eksploatacji sieci elektrycznych
 • znajomość systemów zarządzania

 Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys
 2. Kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Dokumenty potwierdzające spełnianie oczekiwanych wymagań
 4. Oświadczenie o niezaangażowanie w projekty realizowane przez podmioty konkurencyjne w stosunku do XDISC S.A.
 5. Proponowany godzinowy wymiar zaangażowania w projekcie (zaangażowanie czasowe określone za pomocą części etatu/ liczby godzin)) lub proponowaną stawkę za godzinę efektywnej pracy (w przypadku umowy zlecenia jako preferowanej formy zatrudnienia)

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania, zapraszamy do składania aplikacji do dnia 14 maja 2021 roku.

Forma składania ofert

Oferty, można dostarczyć:

 1. Pocztą tradycyjną (kurierem) – na adres:

XDISC S.A. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa z dopiskiem oferta Zespół Badawczo-Rozwojowy 2020

 1. Pocztą E- mail w plikach pdf, na adres projektyBR@x-disc.pl, za pomocą narzędzi portalu, gdzie ogłoszenie zostało opublikowane (pracuj.pl)

Warunki oceny Ofert:

60% – stawka za godzinę efektywnej pracy
40% – dyspozycyjność, przy czym maksymalna ocena udzielana jest przy zaangażowaniu na poziomie nie większym niż równoważność 1/3 etatu.

Termin składania ofert: 14 maja 2021 r. do godz.16.00

Wybór Kandydatów pod względem formalnym zostanie dokonany do dnia 21 maja 2021.
Firma XDISC S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru osób na poszukiwane stanowiska lub niedokonania wyboru na dane stanowisko w przypadku oceny, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań.
O wynikach wyboru Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie. Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranym Kandydatami. Szczegółowe rozmowy na temat Projektu wymagają podpisania klauzuli poufności.