Zaproszenie do składania ofert

Poziom zestawienie podstawowe 4 z EFSI kolor

Warszawa, 22 czerwca 2016

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Firma XDISC S.A. zaprasza do przedstawiania ofert wykonania Strategii Biznesowej, zgodnie z wytycznymi  „Minimalne wymagania dotyczące strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa”, dotyczącymi ww. konkursu nr RPMA.03.02.02-IP.01-14-021/16

Osoba uprawniona do kontaktów:

Katarzyna Czarkowska
e-mail: kc@x-disc.pl
tel.: +48 601 22 15 18

Forma składania ofert
Oferty, można dostarczyć:

 1.  Pocztą tradycyjną (kurierem) – na adres:

XDISC S.A.
ul. Jagiellońska 301, 03-301 Warszawa
z dopiskiem oferta wykonania Strategii Biznesowej

 1. Osobiście do rąk osoby uprawnionej do kontaktów
 2.  Pocztą  E- mail w pliku pdf,  na adres kc@x-disc.pl , DW ww@x-disc.pl

Termin składania ofert: 8 lipca 2016 r.

Oferty będą przyjmowane do dnia 8 lipca 2016 do godziny 14:30. Wszystkie oferty, które wpłyną po wyznaczonej dacie i godzinie nie będą rozpatrywane i nie będą odsyłane do oferentów.Otwarcie Ofert nastąpi 8 lipca 2016 o godz. 15:00 w siedzibie Spółki.
Wybór Oferenta zostanie dokonany do dnia 11 lipca 2016r.
O wynikach wyboru Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranym kontrahentem oraz odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyn.

Warunki oceny Ofert:

Termin wykonania zamówienia: nie później niż 31 lipca 2016

 1.  Cena – 60%
 2.  Doświadczenie i wiedza – 30% , w tym
  1. 10% – Doświadczenie w tworzeniu strategii sprzedażowo – marketingowej w co najmniej jednym kraju europejskim
  2. 10% – Znajomość przepisów i wytycznych związanych z funduszami europejskimi
   (np. potwierdzenie wpisem na listę ekspertów PARP w programach PO IR i PO WER)
  3. 10% – wiedza i doświadczenie  w zakresie działalności  produkcyjnej i operacyjnej  firmy
   1.  Zakres techniczny (elektryczne/elektronika)
   2.   Z zakresu ekonomii, zarządzania lub marketingu
 3. Termin płatności – 10%

treść zapytania