Realizowane Projekty Unijne

 

Firma XDISC S.A realizuje projekty współfinansowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Inteligentny Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.


6 października 2017 r  XDISC podpisał umowę z NCBR umowę o dofinansowanie Projektu pt. ”Opracowanie, wykonanie i badania innowacyjnego panelu fotowoltaicznego do pracy w systemach typu „on grid”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt przyczyni się do upowszechniania przyjaznych dla środowiska rozwiązań pozyskiwania energii z wykorzystaniem jej odnawialnych źródeł, a opracowany system pozwoli zwiększyć opłacalność inwestycji w instalacje fotowoltaiczne. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 6 438 816,68 pln. Przyznane przez NCBR dofinansowanie wynosi 4 055 847,19. Zakończenie projektu planowane jest na 2020 rok.

Więcej  informacji na stronie poświęconej Projektom Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój


28 września 2017 r,  XDISC S.A. podpisał umowę z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu „Laboratorium badawczo-rozwojowe elementem zwiększenia potencjału naukowo-biznesowego firmy XDISC S.A.” Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 Badania i Innowacje, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.  Laboratorium ma służyć zarówno wewnętrznym potrzebom spółki jak i stanowić techniczne zaplecze dla świadczenia usług badawczych, szczególnie podmiotom branży fotowoltaicznej. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 4 100 048,56 pln. Kwota dofinansowania to 2 000 023,68 pln. Zakończenie projektu planowane jest na 2020 rok.

Więcej  informacji na stronie poświęconej  Projektom Regionalnego Programu Operacyjnego