Ogłoszenia o konkursach

12 lutego 2020. Rekrutacja na stanowisko Specjalista ds procesu produkcji i inżynierii produktu

W związku z realizacją Projektu badawczo-rozwojowego pn „Opracowanie, wykonanie i badania innowacyjnego panelu fotowoltaicznego do pracy w systemach typu „on grid”, nr Projektu POIR.01.01.01-00-0050/17, w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, w konkursie 1/1.1.1./2017,  firma XDISC S.A., z siedzibą 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 82, poszukuje Członka Zespołu Badawczo-Rozwojowego

Do naszego zespołu projektowego poszukujemy:

 Specjalisty ds. procesu produkcji i inżynierii produktu

Zakres obowiązków:

 • Planowanie i prowadzenie prac rozwojowych projektu
 • Analiza wyników prac prowadzonych w ramach projektu B+R
 • Opracowywanie i testowanie rozwiązań produkcyjnych
 • Przygotowywanie raportów z przeprowadzonych prac
 • Nadzór nad procesem budowy instalacji pilotażowych
 • Koordynacja analizy wyników działania instalacji pilotażowych

Podany wyżej zakres obowiązków może ulec zmianie, w zależności od wymogów i potrzeb Projektu.

 Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe o profilu związanym z fotowoltaiką lub energetyką
 • Doświadczenie w realizacji prac B+R
 • Znajomość procesów produkcji modułów fotowoltaicznych oraz wymogów zgodnie z obowiązującymi normami
 • Uprawnienia SEP do 1kV (eksploatacja, pomiary)
 • Doświadczenie w projektowaniu instalacji PV (mile widziane doświadczenie praktyczne przy montażu/nadzoru nad montażem instalacji)
 • Umiejętność obsługi oprogramowania AutoCAD bądź pochodnych (minimum w zakresie grafiki 2D)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • Znajomość pakietu MS Office (mile widziana znajomość MS Access lub innego oprogramowania do pracy z bazami danych)
 • Dyspozycyjność
  Preferowane zaangażowanie czasowe na poziomie 1/3 etatu przez cały czas trwania projektu (planowany okres zatrudnienia 16 miesięcy, możliwość zatrudnienia na umowę zlecenie)

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys
 2. Kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Dokumenty potwierdzające spełnianie oczekiwanych wymagań
 4. Oświadczenie o niezaangażowanie w projekty realizowane przez podmioty konkurencyjne w stosunku do XDISC S.A.
 5. Proponowany godzinowy wymiar zaangażowania w projekcie (zaangażowanie czasowe określone za pomocą części etatu/ liczby godzin)) lub proponowaną stawkę za godzinę efektywnej pracy (w przypadku umowy zlecenia jako preferowanej formy zatrudnienia)

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania, zapraszamy do składania aplikacji do dnia 26 lutego 2020 roku.

Forma składania ofert

Oferty, można dostarczyć:
1.Pocztą tradycyjną (kurierem) – na adres: XDISC S.A. ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa z dopiskiem oferta Zespół Badawczo-Rozwojowy 2020
2. Pocztą E- mail w plikach pdf, na adres projektyBR@x-disc.pl,

Warunki oceny Ofert:

60% – stawka za godzinę efektywnej pracy
40% – dyspozycyjność, przy czym maksymalna ocena udzielana jest przy zaangażowaniu na poziomie nie większym niż równoważność 1/3 etatu.

Termin składania ofert: 26 lutego 2020 r. do godz.16.00.

Wybór Kandydatów pod względem formalnym zostanie dokonany do dnia 15 marca 2020.
Firma XDISC S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru osób na poszukiwane stanowiska lub niedokonania wyboru na dane stanowisko w przypadku oceny, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań.
O wynikach wyboru Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie. Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranym Kandydatami. Szczegółowe rozmowy na temat Projektu wymagają podpisania klauzuli poufności.

20 lutego 2018. Nr 1/2018/B+R. Dostawa ogniw fotowoltaicznych typu CIGS. Procedura rozeznania rynku

Nr 1/2018/B+R

W związku z realizacją Projektu badawczo-rozwojowego pn „Opracowanie, wykonanie i badania innowacyjnego panelu fotowoltaicznego do pracy w systemach typu „on grid”, nr Projektu POIR.01.01.01-00-0050/17, w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, w konkursie 1/1.1.1./2017, firma XDISC S.A.. zaprasza do  przedstawiania ofert dostawy ogniw fotowoltaicznych typu CIGS

kod CPV: fotoogniwa  31712331-9

Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa ogniw fotowoltaicznych typu CIGS

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

 1. Ogniwa fotowoltaiczne cienkowarstwowe typu CIGS (wykonane z miedzi, indu, galu i selenu)
 2. Ogniwa w dwóch standardowych wymiarach: 6′ i 5′
 3. Całkowita grubość ogniw słonecznych mniejsza niż 160 μm. (dotyczy ogniw w obu wymiarach)
 4. Ogniwa wykonane w technologii umożliwiającej wykorzystanie tradycyjnych maszyn Tabber & Stringer (Ecoprogetti ET5MW) do lutowania szeregowego ciągów ogniw słonecznych (3 szyny zbiorcze i wymiary zgodnie z p. 2)
 5. Technologia wykonania celek zapewniająca bezpieczną próżniową laminację ogniw,  przy zachowaniu ich  mechanicznej elastyczności.
 6. Wydajność oferowanych ogniw słonecznych co najmniej: 3,2 WP w przypadku ogniwa 6’ , 2,2 WP w przypadku ogniwa 5′.
 7. Wielkość zamówienia
  1. ogniwa CIGS 6’: 1700 sztuk
  2. ogniwa CIGS 5’: 1700 sztuk

Pełna treść ogłoszenia

Formularz ofertowy

Formularz oświadczeń

Projekt umowy

5 stycznia 2018. Rozeznanie rynku. Prace badawcze.

W związku z realizacją Projektu badawczo-rozwojowego pn „Opracowanie, wykonanie i badania innowacyjnego panelu fotowoltaicznego do pracy w systemach typu „on grid”, nr Projektu POIR.01.01.01-00-0050/17, w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, w konkursie 1/1.1.1./2017, firma XDISC S.A. poszukuje wykonawcy prac badawczych określonych w załączniku.

Kod CPV: 7311100-3
Laboratoryjne usługi badawcze

W przypadku zainteresowania, prosimy o przesłanie wypełnionego załączonego formularza. Będziemy wdzięczni za odpowiedź do dnia 19 stycznia 2018r.

Oferty i ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres email:   projektyBR[at]x-disc.pl

10 października 2017. Odpowiedzi do pytań. Zapytanie ofertowe dot. robót budowlanych. Nr 2/2017/lab

W odpowiedzi na zapytania z dnia 04.10.2017 i 07.10.2017 dotyczących remontu i modernizacji obiektu przy ulicy Przemysłowej 13 w Świdniku wyjaśniamy:

 1. Ofertę należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie załączonego do specyfikacji przedmiaru robót. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach (np. KNNR, KNR, KNR-W) oraz metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach. W przypadku gdy przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych nie można użyć normy nakładów rzeczowych określonych w katalogach (brak analogii) do ustalenia nakładów rzeczowych należy przyjąć analizę własną. Ceny czynników produkcji tj. robocizny, materiałów i sprzętu ustalać w oparciu o publikacje SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego opracowanie kosztorysu, jako ceny średnie określone dla Województwa Lubelskiego. W przypadku braku cen materiałów lub sprzętu w w/w wydawnictwie należy do kalkulacji przyjąć ceny rynkowe na podstawie ofert dostawców, producentów. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich oraz zysku ustalać w oparciu o publikacje SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego opracowanie kosztorysu jako ceny średnie określone dla Województwa Lubelskiego.
 2. Zamawiający nie narzuca rodzajów użytych materiałów. Przy sporządzaniu oferty należy uwzględnić funkcję obiektu, jaką jest laboratorium badawczo-rozwojowe do badania paneli fotowoltaicznych.
 3. Szczegóły wykonania zakresu robót, takie jak kolorystyka RAL żywicy, kolor kostki i temu podobne, zostaną ustalone w trakcie ich realizacji po wyłonieniu wykonawcy.
 4. Zakres prac nie obejmuje zmian konstrukcyjnych.
 5. W celu zapoznania się ze stanem budynku odbędzie się wizja lokalna w dniu 12 października br. w godz. 9-10. Telefon kontaktowy w sprawie wizji lokalnej:  +48 697 405 080.
9 października 2017. Przedłużenie terminu składania ofert. Zapytanie ofertowe dot. robót budowlanych. Nr 2/2017/lab

Informujemy, że termin składania ofert  Zapytanie ofertowe dot. robót budowlanych. Nr 2/2017/lab został przedłużony do dnia 16 października br. Pozostałe zapisy Zapytania pozostają bez zmian.

29 września 2017. Przedłużenie terminu składania ofert. Zapytanie ofertowe dot. systemu do cięcia fotowoltaicznych ogniw krzemowych oraz back contact. Nr 1/2017/b+r

Informujemy, że termin składania ofert  dot. dostawy systemu do cięcia fotowoltaicznych ogniw krzemowych oraz back contact. Nr 1/2017/b+r  został przedłużony do dnia 13  października br.  Opis przedmiotu zamówienia uzupełniono o  kod CPV:  38636110-6. Lasery przemysłowe Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

29 września 2017. Przedłużenie terminu składania ofert. Zapytanie ofertowe dot. robót budowlanych. Nr 2/2017/lab

Informujemy, że termin składania ofert  Zapytanie ofertowe dot. robót budowlanych. Nr 2/2017/lab został przedłużony do dnia 10 października br. Pozostałe zapisy Zapytania pozostają bez zmian.

21 września 2017. Zapytanie ofertowe dot. robót budowlanych. Nr 2/2017/lab

Warszawa, 21 września 2017

W związku z planowaną realizacją projektu „Laboratorium badawczo-rozwojowe elementem zwiększenia potencjału naukowo-badawczego firmy XDISC S.A.”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Osi 1 Badania i Innowacje, Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, XDISC S.A. zaprasza do składania ofert na roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.      NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:                        XDISC Spółka Akcyjna
Adres:                                    ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa
NIP:                                        1132450605
REGON:                                 015599494

II.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego i zgodnie z zasadą konkurencyjności.

III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu „Laboratorium badawczo-rozwojowe elementem zwiększenia potencjału naukowo-badawczego firmy XDISC S.A.”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie i modernizacji obiektu przemysłowego przy ul. Przemysłowej 13 w Świdniku i obejmujące roboty rozbiórkowe, roboty murowe i tynkarskie, roboty posadzkowe, roboty ciesielskie i pokrywcze, roboty wykończeniowe, wymianę stolarki i ślusarki, remont sanitariatów, wykonanie elewacji, roboty różne. Szczegółowy zakres robót określony jest w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1.

CPV

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45211310-5 Roboty w zakresie łazienek
45262520-2 Roboty murowe
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000-1 Roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe

IV.   OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

V.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 4.

VI.   OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

6.1.          Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie następujących wymagań:
6.1.1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z firmą XDISC S.A. osobowo lub kapitałowo. Na potrzeby niniejszego zapytania, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między XDISC S.A. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu XDISC S.A lub osobami wykonującymi w imieniu XDISC S.A. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1.  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 2. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 3. pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że nie jest podmiotem powiązanym z firmą XDISC S.A osobowo lub kapitałowo, a w szczególności:

6.1.2. Wykonawca posiada zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia;
6.1.3. Wykonawca dysponuje wiedzą, doświadczeniem i odpowiednim potencjałem technicznym, w tym spełniający warunek, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą zakresem przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej 300 tys. zł netto
6.1.4. Wykonawca posiada polisę OC obejmującą wykonywanie prac ujętych w SIWZ.
6.1.5. Wykonawca osiągnął w 2016 roku przychód w wysokości co najmniej 1 500 000 zł netto z tytułu wykonywania robót budowlanych

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia.

VII.  INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGANYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1.          Formularz oferty – załącznik nr 2
7.2.          Kosztorys ofertowy – załącznik nr 3
7.3.          Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 4
7.4.          Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5
7.5.          Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych – załącznik nr 6
7.6.          Oświadczenie, że Wykonawca w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą zakresem przedmiot zamówienia – załącznik nr 7

VIII. FORMA SKŁADANIA OFERT

 1.  Pocztą tradycyjną (kurierem) – na adres: XDISC S.A. , ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa, z dopiskiem: Nr 2/2017/lab oferta roboty budowlane
 2.  Osobiście do rąk osoby uprawnionej do kontaktów.
  Osoba uprawniona do kontaktów: Michał Stempień , e-mail: michal.stempien@x-disc.pl, tel.: +48 609 504 611
 3.  Pocztą E- mail w pliku pdf, na adres michal.stempien@x-disc.pl, w tytule wiadomości email należy wpisać: Nr 2/2017/lab oferta roboty budowlane.

IX.   TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty będą przyjmowane do dnia 5.10.2017 do godziny 14:30. Wszystkie oferty, które wpłyną po wyznaczonej dacie i godzinie nie będą rozpatrywane i nie będą odsyłane do oferentów.

Termin składania ofert wydłużony do dnia 10 października do godziny 14:30.

Termin składania ofert wydłużony do dnia 16 października.

X.    KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 1. Zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania
 2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego
 3.  Zostaną złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie

Oferty będą oceniane i porównywane wg następujących kryteriów: cena netto, okres udzielonej gwarancji, liczba referencji dotyczących wykonywanych usług.

Wagi przypisane do poszczególnych kryteriów

 1. Cena netto 60%
 2. Okres gwarancji 20%
 3. Liczba referencji 20%

Opis przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny

Cena netto

Punkty                    Max 100
Waga                     0,6

Sposób oceny i przyznawania punktów

Kx = (Cmin ÷ Cx) x 60 pkt
gdzie:
Kx – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena netto za realizację całego zamówienia,
Cmin – najniższa cena netto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,
Cx – cena netto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

Okres gwarancji

Punkty                    Max 100
Waga                     0,2
Za okres gwarancji 37-48 miesięcy i więcej 100 pkt x 0,2
Za okres gwarancji 25-36 miesięcy 50 pkt x 0,2
Za okres gwarancji do 24 miesięcy 0 pkt

Liczba referencji

Punkty                    Max 100
Waga                     0,2
Za 1 referencje 0 pkt.
Za 2 referencje 50 pkt. x 0,2
Za 3 referencje 100 pkt. x 0,2

XI.   WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając zasad konkurencyjności. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

W następujących przypadkach:

1.             Zmiana terminu realizacji umowy:

 1.  jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
 2.   jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,
 3. jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności za zgodą Zamawiającego.

2.             Zmiany terminów i warunków płatności:

 1. będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,
 2.  będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę,
 3. 3konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia.

3.             Pozostałe zmiany:

 1. zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,
 2.  zmiany dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne,
 3.  zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,
 4. zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami.

XII.  OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XIII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

XIV. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Czas związania ofertą – 60 dni

Zapytanie ofertowe 
Projekt umowy

15 września 2017. Zapytanie ofertowe dot. systemu do cięcia fotowoltaicznych ogniw krzemowych oraz back contact. Nr 1/2017/b+r

Warszawa, 15 września 2017

W związku z planowaną realizacją Projektu badawczo-rozwojowego pn „Opracowanie, wykonanie i badania innowacyjnego panelu fotowoltaicznego do pracy w systemach typu „on grid”, nr Projektu POIR.01.01.01-00-0050/17, w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”,  w konkursie 1/1.1.1./2017, firma XDISC S.A.. zaprasza do przedstawiania ofert dostawy Systemu do cięcia fotowoltaicznych ogniw krzemowych oraz back contact.

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa Systemu do cięcia fotowoltaicznych ogniw krzemowych oraz back contact.

kod CPV:  38636110-6  lasery przemysłowe

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

1.       Urządzenie z głowicą laserową o mocy minimum 20W przystosowane do cięcia ogniw fotowoltaicznych w technologii tradycyjnej (1 generacja) oraz back contact. o polu roboczym minimum 180 x 180 mm i prędkości cięcia minimum 200 mm/s.
2.      Powierzchnia robocza urządzenia wyposażona w stół podciśnieniowy oraz niezbędny mechanizm pozycjonujący (mechaniczny lub optyczny).
3.      System zawierający komputer oraz oprogramowanie niezbędne do przygotowywania projektu cięcia oraz sterowania maszyną, zapewniające resetowany licznik cięć i dostosowanie do pracy ciągłej
4.      Wbudowany w urządzenie wyciąg oraz jednostkę UPS do podtrzymywania pracy w razie zaników napięcia.
5.      System  bezpieczny dla operatora, posiadający certyfikat CE
6.      Zapewnienie szkolenia operatorskie oraz utrzymania ruchu oraz instalacja urządzenia u klienta.
7.      Oprogramowanie i dokumentacja w języku polskim lub angielskim.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.       Posiadają wiedzę i doświadczenie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
2.     Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
3.       Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4.       Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń załączonych do oferty, metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna

Kryteria oceny oferty

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1.       Zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania
2.       Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego
3.       Zostaną złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie
Oferty będą oceniane i porównywane wg następujących kryteriów: cena netto, okres udzielonej gwarancji, oraz termin dostawy

Wagi przypisane do poszczególnych kryteriów

1.         Cena netto 60%
2.         Okres gwarancji 30%
3.         Czas dostawy 10%

Opis przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny

NAZWA KRYTERIUM Cena netto
PUNKTY Max 100
WAGA 0,6
Kx = (Cmin ÷ Cx) x 60 pkt

gdzie:
Kx – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena netto za realizację całego zamówienia,
Cmin – najniższa cena netto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,
Cx – cena netto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

NAZWA KRYTERIUM  Okres gwarancji
PUNKTY Max 100
WAGA 0,3
Za okres gwarancji 60 miesięcy i powyżej: Maksymalna liczba punktów x 0,3
Za okres gwarancji poniżej 60 miesięcy: punkty przyznawane proporcjonalnie x 0,3
Za okres gwarancji 6 miesięcy – 0 pkt

NAZWA KRYTERIUM Czas dostawy
PUNKTY Max 100
WAGA  0,1
Dostawa 31.12.2017 0 pkt
Wcześniejsza dostawa – punkty przyznawane proporcjonalnie (dostawa liczona liczone w dniach) x 0,1

Termin składania ofert

Oferty będą przyjmowane do dnia 30 września 2017 do godziny 14:30. Wszystkie oferty, które wpłyną po wyznaczonej dacie
i godzinie nie będą rozpatrywane i nie będą odsyłane do oferentów.

Termin składania ofert wydłużony do dnia 13 października do godziny 14:30.

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
Do Formularza ofertowego należy dołączyć materiały potwierdzające spełnienie zapisów specyfikacji oraz oświadczenia

Forma składania ofert

Oferty można dostarczyć na jeden z trzech sposobów:

1. Pocztą tradycyjną (kurierem) – na adres:
XDISC S.A. , ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa
z dopiskiem: Nr 1/2017/B+R oferta dostawy Systemu do cięcia fotowoltaicznych ogniw krzemowych oraz back contact.

2. Osobiście do rąk osoby uprawnionej do kontaktów
Osoba uprawniona do kontaktów:
Jan Tarowski , e-mail: jan.tarlowski@x-disc.pl, tel.: +48 885 020 776

3. Pocztą E- mail w pliku pdf, na adres ProjektyBR@x-disc.pl lub jan.tarlowski@x-disc.pl, w tytule wiadomości email należy wpisać: Nr 1/2017/B+R oferta dostawy Systemu do cięcia fotowoltaicznych ogniw krzemowych oraz back contact.

Termin realizacji umowy

Termin realizacji zamówienia został wyznaczony na nie później niż 31.12.2017 r.

Powiązania osobowe lub kapitałowe

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z firmą XDISC S.A. osobowo lub kapitałowo. Na potrzeby niniejszego zapytania, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między XDISC S.A. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu XDISC S.A lub osobami wykonującymi w imieniu XDISC S.A. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.       posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
2.       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
3.       pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że nie jest podmiotem powiązanym z firmą XDISC S.A osobowo lub kapitałowo

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

Projekt umowy przedstawiono w załączeniu.
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając zasad konkurencyjności. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

W następujących przypadkach:
1.             Zmiana terminu realizacji umowy:
1)                 jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
2)                jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,
3)                jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności za zgodą Zamawiającego.

2.                Zmiany terminów i warunków płatności:
1)                 będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,
2)                będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę,
3)                konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia.

3.            Pozostałe zmiany:
1)                 zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,
2)                zmiany dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne,
3)                zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,
4)                zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami.

Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Informacje dodatkowe

Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

Czas związania ofertą – 60 dni

Oferty w innej walucie niż polski złoty zostaną przeliczone po średnim kursie NBP z dnia otwarcia ofert.

Załączniki

 1. Formularz oferty
 2. Projekt umowy
 3. Zapytanie ofertowe
28 sierpnia 2017. Zapytanie ofertowe dot. dostawy wyposażenia, aparatury i sprzętu laboratoryjnego do nowopowstałego laboratorium fotowoltaicznego zapytanie Nr 1/2017/lab

Warszawa, 28 sierpnia 2017

Zapytanie  Nr 1/2017/lab

W związku z planowaną realizacją projektu „Laboratorium badawczo-rozwojowe elementem zwiększenia potencjału naukowo-badawczego firmy XDISC S.A.”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Osi 1 Badania i Innowacje, Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, firma XDISC S.A. zaprasza do przedstawiania ofert dostawy wyposażenia, aparatury i sprzętu laboratoryjnego do nowopowstałego laboratorium fotowoltaicznego

Kod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa kompletnego laboratorium fotowoltaicznego. Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia:

SPECYFIKACJA

1. Komora klimatyczna z pomiarem punktu rosy i prędkości zmiany temperatury wyposażona w skraplacz chłodzony wodą lodową  
1.       Pojemność wewnętrzna 8000 – 8500 litrów
2.       Zakres temperaturowy: -50 do +90°C (+/- 1°C)
3.       regulowana wilgotność względna od 20% do 95% (+/- 3%) w zakresie od +10°C do +90°C
4.       Regulowany punkt rosy dla testów ciągłych od +2°C do +89°C.
5.       Wydajność grzewcza: min 1.6K/min w zakresie -40°C do +85°C
6.       Wydajność chłodnicza: min 1.6K/min w zakresie +85°C do +5°C oraz min. 1.0 K/min w zakresie od +5°C do -40°C
7.       Wbudowany agregat wody lodowej
8.       Zgodność z normami IEC61215 10.11, 10.12, 10.13.
9.       Rok produkcji: nie starszy niż 2011r

2. Standardowa komora klimatyczna
1.       Pojemność wewnętrzna 8000 – 8500 litrów
2.       Zakres temperaturowy: +50 do +90°C (+/- 1°C)
3.       Regulowana wilgotność względna od 70% do 90% (+/- 3%).
4.       Zgodność z normą IEC61215 10.13
5.       Rok produkcji: nie starszy niż 2011r

3. Komora klimatyczna typu walk-in dostosowana do produktów fotowoltaicznych
1.        Pojemność wewnętrzna 4300 litrów
2.       Zakres temperaturowy: -60°C do +100°C (+/- 0.5°C)
3.       Regulowana wilgotność względna od 10% do 95% (+/- 3%) w zakresie od +10°C do +95°C
4.       Regulowany punkt rosy od +5°C do +88°C
5.       Wydajność grzewcza: 2.0K/min w zakresie od -40°C do +85°C dla próbki o masie 200kg (dla próbki o właściwościach termicznych modułu fotowoltaicznego)
6.      Wydajność chłodnicza: 2.0K/min w zakresie od +85°C do -40°C dla próbki o masie 200kg ((dla próbki o właściwościach termicznych modułu fotowoltaicznego)
7.      Zgodność z normami IEC61215 10.11, 10.12, 10.13.
8.      Rok produkcji: nie starszy niż 2014r

4.Urządzenie do osmotycznego oczyszczania wody
1.     System uzdatniania wody oparty na procesie odwróconej osmozy o wydajności permeatu na poziomie od 60l/h do 80 l/h i sprawności membrany od 96% do 98%.
2.     Rok produkcji: nie starszy niż 2011r

5. Przemysłowy zbiornik na wodę 1500l
1.      Zbiornik na wodę dejonizowaną – od 1500 do 1800 litrów, czarny. Zgodny z dyrektywami 90/128/EEC, 85/572/EEC i 82/711/EEC.
2.      Rok produkcji: nie starszy niż 2011r

6. Agregat wody lodowej
1.       Agregat wody lodowej o wydajności chłodniczej minimum 34kW
2.       Rok produkcji: nie starszy niż 2016r

7. Sprężarka
1.       Sprężarka śrubowa z zintegrowanym zbiornikiem i osuszaczem sprężonego powietrza o wydajności minimum 600l/min i ciśnieniu pracy 10bar. Pojemność zbiornika co najmniej 200 l.
2.       Rok produkcji: nie starszy niż 2016r

8. Tester odporności na grad
1.        Napęd: mechaniczny
2.       Zintegrowany pomiar prędkości kuli za pomocą chronografu
3.       Wielkość kul lodowych: ½” , ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 1 ¾”
4.       W zestawie forma do przygotowywania kul lodowych w rozmiarach ½” , ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 1 ¾”
5.       Laserowy celownik
6.       Prędkości wylotowe kul lodowych zgodne z IEC 61215 i IEC61730.
7.       Rok produkcji: nie starszy niż 2014r

9. Symulator solarny/ flash tester
Symulator słońca z lampą symulującą słońce, programem do badania, filtrem symulującym natężenie światła 200 – 1100 W/m2, żarnikiem
1.     Do badań zgodnie IEC61215 i IEC61730
2.    Tester klasy A+A+A+ zgodnie z IEC60904
3.    Pole robocze minimum 2000 x 1400 mm
4.    Cykl pomiarowy minimum 50 testów/h
5.    Czas emisji światła 10ms
6.    Automatyczny pomiar natężenia promieniowania w zakresie od 200 do 1100 W/m2
7.    Pomiar temperatury otoczenia
8.    Pomiar temperatury badanej próbki
9.    Zintegrowany moduł do wykonywania testów HV/ISO/PE
10.  Rok produkcji: nie starszy niż 2010r

10. Urządzenie do pomiaru elektroluminescencji
1.     Moduł do wykonywania testów elektroluminescencji na próbkach paneli fotowoltaicznych.
2.     Rok produkcji: nie starszy niż 2010r

11. Agregat prądotwórczy
1.       Moc podstawowa (szczytowa) PRP 60kW (+/- 1kW) @ 400V, 50Hz, cos(fi) = 0.8
2.      Moc przy pracy dorywczej LTP 65kW (+/- 1kW)
3.      Silnik spalinowy diesla
4.      Urządzenie musi zapewnić minimum 12h ciągłej pracy przy pełnej mocy z wykorzystaniem zintegrowanego zbiornika na paliwo.
5.      Elektryczny system rozruchowy
6.      Bezpośredni wtrysk paliwa
7.      Rok produkcji: nie starszy niż 2008r

Gwarancja : Minimum 6 miesięcy

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.       Posiadają wiedzę i doświadczenie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

2.     Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

3.       Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.       Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń załączonych do oferty, metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna

Kryteria oceny oferty

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1.       Zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania
2.       Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego
3.       Zostaną złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie

Oferty będą oceniane i porównywane wg następujących kryteriów: cena netto, okres udzielonej gwarancji, oraz termin dostawy

Wagi przypisane do poszczególnych kryteriów

1.         Cena netto 40%
2.         Okres gwarancji 30%
3.         Czas dostawy 30%

Opis przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny

 1. NAZWA KRYTERIUM Cena netto
  PUNKTY Max 100
  WAGA 0,4
  SPOSÓB OCENY I PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
  Kx = (Cmin ÷ Cx) x 40 pkt
  gdzie:
  Kx – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena netto za realizację całego zamówienia,
  Cmin – najniższa cena netto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,
  Cx – cena netto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.
 2.  NAZWA KRYTERIUM Okres gwarancji
  PUNKTY:  Max 100
  WAGA:  0,3
  SPOSÓB OCENY I PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
  Za okres gwarancji 60 miesięcy i powyżej: Maksymalna liczba punktów x 0,3
  Za okres gwarancji poniżej 60 miesięcy: punkty przyznawane proporcjonalnie x 0,3
  Dostawa 31.03.2018 – 0 pkt
 3. NAZWA KRYTERIUM Czas dostawy
  PUNKTY Max 100
  WAGA 0,3
  SPOSÓB OCENY I PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
  Dostawa 31.03.2018 – 0 pkt
  Wcześniejsza dostawa – punkty przyznawane proporcjonalnie (dostawa liczona liczone w dniach) x 0,3

Termin składania ofert

Oferty będą przyjmowane do dnia 28 września 2017 do godziny 14:30. Wszystkie oferty, które wpłyną po wyznaczonej dacie
i godzinie nie będą rozpatrywane i nie będą odsyłane do oferentów.

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
Do Formularza ofertowego należy dołączyć materiały potwierdzające spełnienie zapisów specyfikacji oraz oświadczenia

Forma składania ofert

Oferty, można dostarczyć:

 1.  Pocztą tradycyjną (kurierem) – na adres: XDISC S.A. , ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa
  z dopiskiem: Nr 1/2017/lab oferta dostawy wyposażenia, aparatury i sprzętu laboratoryjnego do nowopowstałego laboratorium fotowoltaicznego
 2.  Osobiście do rąk osoby uprawnionej do kontaktów
  Osoba uprawniona do kontaktów:  Michał Stempień , e-mail: michal.stempien@x-disc.pl, tel.: +48 609 504 611
 3. Pocztą E- mail w pliku pdf, na adres michal.stempien@x-disc.pl, w tytule wiadomości email należy wpisać: Nr 1/2017/lab oferta dostawy wyposażenia, aparatury i sprzętu laboratoryjnego do nowopowstałego laboratorium fotowoltaicznego

Termin realizacji umowy

Termin realizacji zamówienia (dostawa sprzętu laboratoryjnego) został wyznaczony na nie później niż 31.03.2018 r.

Powiązania osobowe lub kapitałowe

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z firmą XDISC S.A. osobowo lub kapitałowo. Na potrzeby niniejszego zapytania, przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między XDISC S.A. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu XDISC S.A lub osobami wykonującymi w imieniu XDISC S.A. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.       posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
2.       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
3.       pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że nie jest podmiotem powiązanym z firmą XDISC S.A osobowo lub kapitałowo

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

Projekt umowy przedstawiono w załączeniu.

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając zasad konkurencyjności. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
W następujących przypadkach:
1.   Zmiana terminu realizacji umowy:
1)  jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
2)  jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,
3)  jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności za zgodą Zamawiającego.

2.   Zmiany terminów i warunków płatności:
1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,
2) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę,
3)  konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia.

3.            Pozostałe zmiany:
1)   zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,
2) zmiany dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne,
3)  zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,
4)  zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami.

Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Informacje dodatkowe

Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

Czas związania ofertą – 60 dni

Oferty w innej walucie niż polski złoty zostaną przeliczone po średnim kursie NBP z dnia otwarcia ofert.

Załączniki

 1. Formularz oferty pdf
 2. Formularz oferty doc
 3. Projekt umowy
 4. Treść ogłoszenia
13 kwietnia 2017. Konkurs na Członków Zespołu Badawczo-Rozwojowego

Warszawa, 13 kwietnia 2017

Konkurs na Członków Zespołu Badawczo-Rozwojowego

W związku z planowaną realizacją Projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego innowacyjnych modułów fotowoltaicznych i ubieganiu się o jego dofinansowanie Projektu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w konkursie 1/1.1.1./2017, firma XDISC S.A. poszukuje Członków Zespołu Badawczo-Rozwojowego

Kod cpv 73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój

Do naszego zespołu projektowego poszukujemy:

Kierownika Projektu ds. badań i rozwoju

Minimalny zakres obowiązków:

Nadzór nad całością badawczych prac projektu, ze szczególnym uwzględnieniem badań przemysłowych, w tym opracowania specjalnych powłok dla ogniw fotowoltaicznych

Minimalne wymagania:

 1.  Stopień naukowy doktora nauk fizycznych
 2.  Dorobek naukowy w dziedzinie fizyki ogniw fotowoltaicznych, potwierdzony co najmniej pięcioma publikacjami z listy czasopism punktowanych MNiSW, w tym co najmniej trzech wydanych nie później niż w okresie ostatnich 3 lat.
 3.  Udział w badaniach, prowadzonych w ramach przynajmniej jednego projektu badawczego o tematyce fotowoltaicznej lub pokrewnej
 4.  Doświadczenie w przygotowaniu, organizacji, zarządzaniu i przeprowadzaniu badań oraz prezentacji i sprawozdawaniu ich wyników
 5.  Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (z uwzględnieniem branżowego języka technicznego i naukowego)
 6.   Dyspozycyjność. Preferowane zaangażowanie czasowe na poziomie 1/3 etatu przez cały czas trwania projektu (planowany czas trwania projektu 40 miesięcy, możliwość zatrudnienia na umowę zlecenie)

Członka Zespołu B+R

Minimalny zakres obowiązków:

Prowadzenie prac przemysłowych i badawczych, klasyfikacja i opracowywanie zebranego materiału, przygotowywanie analiz i raportów, prace związane z wyborem ogniw, budową elementów składowych, budową prototypów oraz przeniesieniem wyników prac laboratoryjnych do warunków linii produkcyjnej

Minimalne wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora elektroniki półprzewodnikowej
 2. Dorobek naukowy w dziedzinie fizyki ogniw fotowoltaicznych, w tym ogniw typu CIGS, potwierdzony publikacjami, w tym wydanymi nie później niż w okresie ostatnich 3 lat
 3. Doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych
 4. Doświadczenie w wdrażaniu wyników badań do działalności komercyjnej
 5. Dyspozycyjność. Preferowane zaangażowanie czasowe na poziomie równoważnym 1/3 etatu w trakcie badań przemysłowych i ¼ w trakcie badań rozwojowych (możliwość zatrudnienia na umowę zlecenie)

Członka Zespołu B+R

Minimalny zakres obowiązków:

Uczestniczenie w pracach przemysłowych i badawczych, prace związane z wyborem ogniw, budową opracowywanych elementów, budową prototypów modułów, klasyfikacja i opracowywanie zebranego materiału.

Minimalne wymagania:

 1. Tytuł inżyniera fizyki technicznej oraz co najmniej rozpoczęte studia doktoranckie w dziedzinie fotowoltaiki lub pokrewnej
 2.  Doświadczenie w wytwarzaniu i charakterystyce cienkich powłok solarnych z półprzewodników CZTS i CIGS uzyskiwanych metodą napylania
 3.  Dorobek naukowy w dziedzinie fizyki cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych, potwierdzony publikacjami, w tym wydanymi nie później niż w okresie ostatnich 3 lat
 4. Doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych
 5. Doświadczenie we wdrażaniu wyników badań do działalności komercyjnej
 6. Dyspozycyjność. Preferowane zaangażowanie czasowe na poziomie 1/3 etatu w trakcie badań przemysłowych i ¼ w trakcie badań rozwojowych (możliwość zatrudnienia na umowę zlecenie)

Podany wyżej zakres obowiązków (dotyczy wszystkich stanowisk) może ulec rozszerzeniu, w zależności od wymogów i potrzeb Projektu.

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe wymagania, zapraszamy do składania aplikacji do dnia 20 kwietnia 2017.

Wymagane  dokumenty:

 1.  Życiorys
 2.  Kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. List motywacyjny uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe wraz z podaniem  stanowiska, którego aplikacja dotyczy
 4. Odpis(y) dyplomu/ dyplomów
 5. Wykaz publikacji z podaniem wydawnictwa oraz daty publikacji
 6. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu prac naukowo-badawczych
 7. Oświadczenie o niezaangażowaniu w projekty realizowane przez podmioty konkurencyjne w stosunku do XDISC S.A.
 8. Proponowany godzinowy wymiar zaangażowania w projekcie (zaangażowanie czasowe określone za pomocą części etatu) oraz proponowaną stawkę za godzinę efektywnej pracy

Forma składania ofert

Oferty, można dostarczyć:

 1. Pocztą tradycyjną (kurierem) – na adres:

XDISC S.A., ul. Jagiellońska 301, 03-301 Warszawa
z dopiskiem oferta Zespół Badawczo-Rozwojowy

2.  Pocztą E- mail w plikach pdf, na adres kc@x-disc.pl , DW ww@x-disc.pl

Warunki oceny Ofert:

60% – stawka za godzinę efektywnej pracy
40% – dyspozycyjność, przy czym maksymalna ocena udzielana jest przy zaangażowaniu na poziomie nie większym niż równoważność 1/3 etatu.

Termin składania ofert: 20 kwietnia 2017 r.

Oferty będą przyjmowane do dnia 20 kwietnia 2017. Wszystkie oferty, które wpłyną po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane i nie będą odsyłane do oferentów.

Firma XDISC S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru osób na poszukiwane stanowiska lub niedokonania wyboru na dane stanowisko w przypadku oceny, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań.
O wynikach wyboru Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie. Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranym Kandydatami. Szczegółowe rozmowy na temat Projektu wymagają podpisania klauzuli poufności.
Jednocześnie informujemy, że wybór Kandydata nie jest jednoznaczny z podpisaniem umowy o współpracy. Rozpoczęcie współpracy będzie możliwe jedynie w przypadku uzyskania dofinasowania na realizację ww. Projektu. Z wybranymi kandydatami zostanie podpisana umowa warunkowa (do wglądu po pisemnym zapytaniu). Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyn.

Osoba uprawniona do kontaktów:

Katarzyna Czarkowska
e-mail: kc@x-disc.pl
tel.: +48 601 22 15 18