Zarząd firmy

Zarząd firmy
Wojciech Wróbel – Prezes Zarządu
Michał Stempień – Wiceprezes Zarządu

XDISC S.A. z siedzibą w Warszawie
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000383408
kapitał zakładowy 1 337 846 zł, wpłacony w całości

NIP: 113-24-50-605
REGON: 015599494